A Várda-Drink a kultúrált italfogyasztás elkötelezettje. Termékeink fogyasztását
18 éven aluliak számára nem ajánljuk. Kérjük nyilatkozzon, elmúlt-e már 18 éves!

NEM IGEN
Image
Bezár
Bezár

Adatkezelési tájékoztató

Ezen tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) célja, hogy bemutassa a DRINKER Kft. (székhelye: 4600 Kisvárda, Temesvári utca 4.; továbbiakban: az „Adatkezelő”) által üzemeltetett https://vardadistillery.hu weboldalon (a továbbiakban: a „Weboldal”) az Adatkezelő milyen szabályok mentén kezeli a Weboldal meglátogató, illetve a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe venni szándékozó természetes személyek személyes adatait.

1.     Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő

elnevezése: DRINKER Kft.
székhelye: 4600 Kisvárda, Temesvári utca 4.
cégjegyzékszáma: 15-09-060811
e-mail címe: e-shop@vardadrink.hu
telefonszáma: 06-45- 500 -400

 

2.     Fogalommeghatározások, az adatkezelés alapelvei, és jogalapjai

Az Adatkezelő meggyőződése szerint ezen Tájékoztatóban foglaltak megértéséhez szükséges tisztában lenni a személyes adatok kezelésének legfontosabb szabályaival, illetve a Tájékoztatóban is használt jogszabályi fogalmakkal.

Amennyiben a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik, úgy ezen Tájékoztatóban használt fogalmak, az alábbi jelentéssel bírnak:

 • „személyes adat”-nak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”-nek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „NAIH” pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot jelenti.

Az adatkezelés során az Adatkezelő betartja az adatkezelés alapelveit, amelyek:

 1. a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve;
 2. b) Célhoz kötöttség elve (személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon);
 3. c) Adattakarékosság elve (az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk);
 4. d) Pontosság elve (a kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék);
 5. e) Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé;
 6. f) Adatkezelés integritása és bizalmas jellege: személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 7. g) Elszámoltathatóság elve az adatkezelő felelős azért, hogy bizonyítsa a fenti elveknek való megfelelést.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül (adatkezelés jogalapjai):

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

3.     A Weboldal használata során történő egyes adatkezelésekről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő ezen fejezetben foglalja össze, hogy a Weboldal használta során általa megismert személyes adatokat milyen célból, milyen jogalap birtokában és meddig kezeli.

3.1.   A Weboldalt meglátogató személyek adatainak kezelése

Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, úgy az Adatkezelő az érintett, valamint az általa használt internetre kapcsolt eszköz egyes adatait ismeri meg és naplózza azokat. Ezt az Adatkezelő a Weboldalon a Google Inc Google Analytics elnevezésű szolgáltatásával valósítja meg, amely során az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat nem ismer meg, azonban a Google Inc mint adatkezelő igen. A Google Analytics úgynevezett “cookie”-kat (vagy „sütiket”) használ, melyek kis méretű szöveges fileok, amelyeket a rendszer elment a számítógépre és ezek elemzést készítenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt. A Weboldal használatáról készült cookie-t (az Ön IP-címével együtt) az Egyesült Államokban lévő szerverre továbbítják és tárolják. Bővebb tájékoztatást a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ találhat az adatkezelésről.

Az Adatkezelő is használ sütiket a Weboldalon, amelyek során az Adatkezelő a Weboldal megfelelő működése érdekében kezeli az érintettek adatait, azonban ezen adatkezelés csak anonim módon történik, ezekkel az adatok kezelésével a honlapot meglátogató érintetteket az Adatkezelő nem képes azonosítani.

Az Adatkezelő a sütiket egyrészt arra használja, hogy a Weboldalt megfelelően meg tudja a látogatók számára jeleníteni (alapvető működéshez szükséges cookiek), ezek nélkül a sütik nélkül nem is lenne megjeleníthető a Weboldal, másrészt pedig statisztikai célból használja fel az általa gyűjtött adatokat, és azt vizsgálja, hogy a látogatók honnan érkeztek a Weboldalra és azon mennyi időt töltöttek el (funkcionális cookiek). A cookiek működéséről bővebb tájékoztatást a cookiekra vonatkozó tájékoztatóban érhető el. Ezen adatkezelés az Adatkezelő azon érdekén alapul, hogy a szolgáltatását megfelelő, professzionális módon kívánja megjeleníteni, illetve az anonim adatok elemzésével vizsgálni kívánja a Weboldalt meglátogatók szokásait, amely az Adatkezelő jogos érdeke.

Tekintettel arra, hogy a Weboldal alkoholos italokat forgalmaz, és a Weboldalon alkoholos italok megrendelésére van lehetőség, a Weboldalt kizárólag 18. életévüket betöltött személyek használhatják, a Weboldal használatához nyilatkozni kell arról, hogy a felhasználó betöltötte-e a 18. életévét, azonban a látogató korára vonatkozó adatot az Adatkezelő nem kezel.

3.2.   A Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevétele esetén történő adatkezelés

Amennyiben az érintett a Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybe kívánja venni, úgy a termékek megvásárlását megelőzően az azonosíthatósága érdekében meg kell adni egyes személyes adatait. Amennyiben az érintett nem adja meg személyes adatait, úgy az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelni kívánt szolgáltatást, enélkül nem jöhet létre szerződéses kapcsolat az Adatkezelő és az érintett között.

Az adatkezelés célja: A Weboldalon nyújtott szolgáltatás teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: A Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevételével kötött adásvételi szerződés és a számviteli előírásokből eredő jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont).
Kezelt személyes adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, lakcím (amennyiben kiszállítást kér az érintett), számlázási cím (az a lakcímtől eltér).
Adatok tárolásának ideje: Az adatokat az Adatkezelő szerződésből fakadó követelés elévülési idejéig (Ptk. 6:22.§ alapján főszabály szerint a szerződés teljesítésétől számított 5 évig), illetve a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig megőrzi.

A szolgáltatásnyújtás során az Adatkezelő úgynevezett session cookiekat használ, annak érdekében, hogy amennyiben a vásárlás menete megszakad, úgy az adatbevitelt ne kelljen elölről kezdeni.

Az adatkezelés célja: A Weboldalon nyújtott szolgáltatás teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke, pontosabban a szolgáltatás professzionális nyújtása, a vásárlás folyamatának megkönnyítése, annak megakadályozása, hogy az ismételt adatbevitel miatt az érintett elálljon a vásárlási szándékától.
Kezelt személyes adatok köre: A megrendelés során berögzített adatok és az érintett által használt eszköz IP címe, a látogatás időpontja.
Adatok tárolásának ideje: ……………..

3.3.   A Weboldal üzemeltetőjével történő kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés

A Weboldal látogatói kérdéseik, panaszaik, észrevételeik megválaszolása érdekében felvehetik a kapcsolatot a Weboldalon keresztül az Adatkezelővel, amely során az Adatkezelő kezeli az érintettek személyes adatait. Az érintett a megkeresés elküldésével járul hozzá a megkeresésben megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

Személyes adatok megadása nélkül az adatkezelő nem tudná megválaszolni az érintett kérdéseit, észrevételeit, panaszait.

Az adatkezelés célja: A megkeresésben megjelöl kérdés, észrevétel, panasz megválaszolása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), panasz tárgyú megkeresés esetén az Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdésben megjelölt jogi kötelezettség teljesítse (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pont).
Kezelt személyes adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, illetve telefonszám abban az esetben, amennyiben az érintett a megkeresésével kapcsolatban telefonon kér tájékoztatást, a megkeresés, panasz tartalma.
Adatok tárolásának ideje: A megkeresés megválaszolásáig terjedő idő, illetve, amennyiben a megkeresésben rögzített kérdés további kapcsolattartást tesz szükségessé, úgy a megkeresés tárgyát képező ügy lezárásáig terjedő idő. Panasz tárgyú megkeresés esetén a panaszról készült jegyzőkönyvet és a panaszra adott választ az Adatkezelő 5 évig őrzi (Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdés).

4.     A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre

A Weboldal használata során megadott személyes adatokat az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg, akik munkájának elvégzéséhez ezen információk ismerete szükséges.

Az adatkezelő belső szabályokat alakított ki annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatait megismerő munkavállalók megfelelően védjék személyes adataikat.

5.     Adattovábbítás

Adattovábbítás címzettje A címzett típusa Továbbított adatok köre
GM-Logistic Kft. (székhelye: 4546 Anarcs, Damjanich utca 32.)

 

önálló adatkezelő, futárszolgálat érintett neve, szállítási hely címe, telefonszáma
Grósz Balázs egyéni vállalkozó adatfeldolgozó – Weboldal kezelő a Weboldalon található valamennyi információ, adat
EZIT Kft. adatfeldolgozó – hosting szolgáltató a Weboldalon található valamennyi információ, adat
Magyar Telekom Nyrt. adatfeldolgozó – e-mail szolgáltató A Weboldalról küldött emailes megrendelések, és az ezt követő levelezés tartalma

 

6.     Érintettek jogai

6.1.   A hozzáféréshez való jog

Az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e személyes adat kezelése, amennyiben igen, úgy tájékoztatja az érintette a következőkről:

 1. a) az adatkezelés céljairól;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriáiról;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 5. e) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;
 8. h) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy példányban ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6.2.   A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem ró az Adatkezelőre aránytalan erőfeszítést.

6.3.   A törléshez, „az elfeledéshez való jog”

Az Adatkezelő az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az érintett hozzájárulásának alapuló adatkezelés esetén érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 2. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 3. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem ró az Adatkezelőre aránytalan erőfeszítést.

A fent megfogalmazottakra hivatkozással előterjesztett személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet az Adatkezelő nem teljesíti, ha az adatkezelés

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;
 3. c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem ró az Adatkezelőre aránytalan erőfeszítést.

6.5.   Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, úgy az Adatkezelő a személyes adatok kezelését megszünteti.

6.6.   A hozzájárulás visszavonásának joga

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor, indokolás és számára hátrányos következmények nélkül visszavonhatja az adatkezeléshez adott korábbi hozzájárulását, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ilyen kérelem esetén az adatkezelő késedelem nélkül intézkedik a személyes adatok törléséről, azzal, hogy előfordulhat, hogy ez a legnagyobb igyekezet ellenére is igénybe vesz néhány napot.

6.7.   Kérdése, kérelmek megválaszolása

Amennyiben az érintett él ezen fejezetben meghatározott bármely jogával, illetve személyes adataival kapcsolatban az Adatkezelőhöz bármilyen megkeresést intéz, úgy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

7.     Jogorvoslati lehetőség

Az érintett kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével közvetlenül Adatkezelőhöz fordulhat:

 • Cím: Drinker Kft.
 • Telefon: 06-45-500-400
 • E-mail: e-shop@vardadrink.hu

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. A bíróság az eljárás során soron kívül jár el.